Veřejný závazek Domova "Na Zámku"

 

I. POSLÁNÍ

Posláním Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním postižením, na cestě k běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování a rozvoj soběstačnosti uživatele s ohledem na individuální potřeby a možnosti každého jednotlivce.

 

II. CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od tří let (horní věková hranice je neomezena) s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje individuálně určenou podporu a pomoc jiné osoby. Celková kapacita zařízení je 115 míst.

Tito uživatelé jsou rozděleni podle věku a stupně postižení do jednotlivých domovů, kterých je celkem sedm. Zde je v každodenních činnostech podporují pracovníci v sociálních službách, vychovatelé, sociální pracovníci, speciální pedagog a zdravotničtí pracovníci.

 

III. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zásada individuálního přístupu - poskytovanou službu přizpůsobujeme potřebám a představám jednotlivých uživatelů v souvislosti s individuálním plánováním jedince. Vytváříme prostor pro uplatňování a zachovávání individuálního přístupu ke každému uživateli služby.

Zásada podpory samostatnosti – podporujeme uživatele ve vlastním rozhodování  a v přijímání zodpovědnosti za své jednání. Podporujeme soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy, rozvíjení a udržení terapeutických činností, v zapojení do zájmových aktivit v rámci organizace i mimo ní.

Zásada zachování bezpečného prostředí- uživatelé služby mohou kdykoli bezpečně a svobodně projevovat svoji vůli, při poskytování sociální služby je pro nás důležitý pocit jistoty a bezpečí každého uživatele.

Zásada zachování bezpečného prostředí uživatelé služby mohou kdykoli bezpečně a svobodně projevovat svoji vůli, při poskytování sociální služby je pro nás důležitý pocit jistoty a bezpečí každého uživatele.

Zásada respektování práv uživatele – při poskytování služeb chráníme důstojnost a lidská práva uživatelů.

Zásada týmové spolupráce – pracujeme v týmu, zaměstnance vedeme k odbornosti  a odpovědnosti za kvalitu poskytované služby.

 

IV. CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Hlavním cílem Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je nabídka a rozsah služeb, které budou přizpůsobeny individuálním potřebám a požadavkům uživatele a povedou  k samostatnosti a nezávislosti uživatele.

Dlouhodobý cíl 1:

Vznik rehabilitačně - terapeutického centra.

Dlouhodobý cíl 2:

Zbudování dalšího výtahu pro přepravu osob a nákladu.

Dlouhodobý cíl 3:

Sociální začlenění uživatelů a zapojení do běžného života společnosti.

Dlouhodobý cíl 4:

Podpora a prohloubení alternativních forem komunikace s uživatelem.

 

V Nezamyslicích dne 6. 1. 2017

 

Ing. Mgr.  Jiřina Krejčí

                                                                                                                                                            ředitelka

 

domovnazamku_footer.png