Drobečková navigace

Úvod > Postup přijetí

Postup přijetí

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • Žádost o přijetí do Domova (dále jen žádost) je možné získat na webových stránkách www.nazamku.eu při osobní návštěvě domova, nebo na základě telefonického rozhovoru.
 • Nedílnou součástí žádosti je formulář Vyjádření  lékaře, který vyplňuje praktický lékař nebo ošetřující odborný lékař.
 • Žádost je možné doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu domova: Domov „Na Zámku“, p. o., nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26  Nezamyslice.
 • Po posouzení žádosti je žadatel do 30-ti dnů písemně vyrozuměn o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno. Součástí písemného vyrozumění je také oznámení o zařazení do evidence žadatelů nebo do pořadníku čekatelů.
 • Před nástupem do Domova je žadatel seznámen s postupem při nástupu do Domova, se způsobem uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby a s vnitřními pravidly domova. Zájemce o službu sociální péče je seznámen s formou ubytování, služeb a s dalšími náležitostmi.
 • Pro případné zájemce o přijetí nabízíme prohlídku zařízení, případně prohlídku ubytování, kde by byl uživatel ubytován.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • Podmínky přijetí vycházejí z cílové skupiny uživatelů a registrace zařízení.
 • Organizace se řídí „Pravidly pro zajištění činností v zařízení sociálních služeb zřizovaných Olomouckým krajem“ (dále jen Pravidla), která schválila rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/92/41/2012.
 • Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od tří let (horní věková hranice je neomezena) s mentálním, smyslovým a tělesným postižením. 
 • Službu nemůžeme kvalitně poskytnout osobám:  dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může organizace odmítnout poskytnutí sociální služby zájemcům pouze tehdy, pokud: 
  • Žádají o sociální službu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
  • Zařízení nemá dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
  • Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby.
  • Nemají přiznaný příspěvek na péči.

NÁSTUP DO DOMOVA

 • Po splnění podmínek přijetí a ve shodě s pořadníkem čekatelů je zájemce o službu vyzván k nástupu (po vzájemné domluvě s dostatečným časovým předstihem).
 • Podrobný postup přijetí a informace o tom, jaké doklady a věci si může vzít žadatel s sebou, jsou projednány při sociálním šetření.                                   
 • Při nástupu do zařízení je uživatel (opatrovník) seznámen s podáváním informací, které mu jsou na jeho žádost sděleny. Informace o zdravotním stavu podává pouze ošetřující lékař.
 • Nejpozději v den nástupu je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytování služby.
 • Uživatel služby je seznámen s vnitřními předpisy Domova.
 • Zároveň je uživatel informován o možnosti a způsobu podávání stížností v případě nespokojenosti s poskytovanou službou.
 • Po svém příchodu je nový uživatel služby uvítán vedením Domova a ujme se ho sociální pracovnice, která zařídí vše potřebné (odvede jej na domov, kde spolu s vedoucí domova, příp. pracovníkem konajícím službu pomohou uživateli s nastěhováním a seznámením se spolubydlícím a prostředím).

 

Ing. Mgr. Jiřina Krejčí

ředitelka Domova