Kdo jsme

 

Naše poslání

Posláním Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním postižením, na cestě k běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování a rozvoj soběstačnosti uživatele s ohledem na individuální potřeby a možnosti každého jednotlivce.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od tří let (horní věková hranice je neomezena) s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje individuálně určenou podporu a pomoc jiné osoby. Celková kapacita zařízení je 106 míst.
 

Tito uživatelé jsou rozděleni podle věku a stupně postižení do jednotlivých domovů, kterých je celkem sedm. Zde je v každodenních činnostech podporují pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, speciální pedagog a zdravotničtí pracovníci.

Zásady

 
  • Zásada individuálního přístupu - poskytovanou službu přizpůsobujeme potřebám  a představám jednotlivých uživatelů v souvislosti s individuálním plánováním jedince. Vytváříme prostor pro uplatňování a zachovávání individuálního přístupu ke každému uživateli služby.
  • Zásada podpory samostatnosti - podporujeme uživatele ve vlastním rozhodování a v přijímání zodpovědnosti za své jednání. Podporujeme soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy, rozvíjení a udržení terapeutických činností, v zapojení do zájmových aktivit v rámci organizace i mimo ní.
  • Zásada zachování bezpečného prostředí - uživatelé služby mohou kdykoli bezpečně a svobodně projevovat svoji vůli, při poskytování sociální služby je pro nás důležitý pocit jistoty a bezpečí každého uživatele.
  • Zásada respektování práv uživatele - při poskytování služeb chráníme důstojnost a lidská práva uživatelů.
  • Zásada týmové spolupráce – pracujeme v týmu, zaměstnance vedeme k odbornosti  a odpovědnosti za kvalitu poskytované služby.

Cíle


Hlavním cílem Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je nabídka a rozsah služeb, které budou přizpůsobeny individuálním potřebám a požadavkům uživatele a povedou k samostatnosti a nezávislosti uživatele.

Dlouhodobý cíl 1

  • Zbudování dalšího výtahu pro přepravu osob a nákladu.

Dlouhodobý cíl 2

  • Humanizace sociální služby zrušením čtyřlůžkových pokojů.

Dlouhodobý cíl 3

  • Rozvoj sociální služby se zaměřením na potřeby cílové skupiny.

 
top