Domov pro osoby se zdravotním postižením

Posláním našeho Domova je prostřednictvím celoroční pobytové služby poskytovat nezbytnou podporu osobám s mentálním postižením na cestě k běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování a rozvoj soběstačnosti uživatele s ohledem na individuální potřeby a možnosti každého jednotlivce.

Cílová skupina

Muži a ženy ve věku od tří let s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje individuálně určenou podporu a pomoc jiné osoby
 

Kapacita

Disponujeme kapacitou 106 míst

Provoz

Služba funguje celoročně
 

Naše zásady

  • Zásada individuálního přístupu - poskytovanou službu přizpůsobujeme potřebám  a představám jednotlivých uživatelů v souvislosti s individuálním plánováním jedince. Vytváříme prostor pro uplatňování a zachovávání individuálního přístupu ke každému uživateli služby.
  • Zásada podpory samostatnosti - podporujeme uživatele ve vlastním rozhodování a v přijímání zodpovědnosti za své jednání. Podporujeme soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy, rozvíjení a udržení terapeutických činností, v zapojení do zájmových aktivit v rámci organizace i mimo ní.
  • Zásada zachování bezpečného prostředí - uživatelé služby mohou kdykoli bezpečně a svobodně projevovat svoji vůli, při poskytování sociální služby je pro nás důležitý pocit jistoty a bezpečí každého uživatele.
  • Zásada respektování práv uživatele - při poskytování služeb chráníme důstojnost a lidská práva uživatelů.
  • Zásada týmové spolupráce – pracujeme v týmu, zaměstnance vedeme k odbornosti  a odpovědnosti za kvalitu poskytované služby.

 

Mohlo by vás zajímat

top