Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je zřízen nezávislý, bezpečný a anonymní oznamovací kanál, který zajišťuje ochranu osob upozorňujících na možné protiprávní jednání Domova „Na Zámku“ , příspěvkové organizace, Nezamyslice. Protiprávním jednáním Domova „Na Zámku“ p. o. je jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s vybranými právními předpisy České republiky nebo EU a k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které současně spadá do působnosti zákona č. 171/2023 Sb.
 

Příslušnými osobami pro řešení oznámení jsou:

  1. Mgr. Kateřina Křepelková, tel.: + 420 778 745 186,
  2. Bc. Jiřina Horáková, tel.: + 420 773 554 555.
  3.  

Možnosti podání oznámení:

  • elektronicky: na e-mailové adrese: whistleblowing@nazamku.eu,
  • telefonicky: + 420 778 745 186 nebo + 420 773 554 555,
  • osobně: po předchozí domluvě na adrese: nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice, s příslušnou osobou ve výše uvedeném pořadí (přiměřená lhůta nejdéle 14 dnů ode dne žádosti oznamovatele),
  • písemně: na adresu: Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace, nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice. Oznámení musí být v zalepené obálce , která musí být viditelně označena nápisem „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – Neotvírat“.

Oznámení zpracovává příslušná osoba vždy v režimu, který zajišťuje úplné skrytí totožnosti oznamovatele, příp. dalších zapojených osob uvedených v oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost přijatého oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím). To neplatí, pokud oznamovatel vyrozumění výslovně odmítl, nebo příslušné osobě je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Pokud nejde o oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., bez zbytečného odkladu o tom příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele. Oznámení je možno podat také u Ministerstva spravedlnosti, a to způsoby uveřejněnými na webové stránce tohoto ministerstva.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává
práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně
oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Znění účinné k 1. 8. 2023
top