Jak požádat o službu

Postup přijetí

01
Žádost podávejte pouze v případě, že máte zájem o okamžité poskytování naší sociální služby. V opačném případě (žádost do budoucna), bude vaše žádost zamítnuta. Žádost o poskytování sociální služby vyplňte pravdivě.
02
Žádost musí být podepsána žadatelem. V případě, že je žadatel osobou omezenou ve svéprávnosti, podepisuje žádost jeho opatrovník.
03
Nedílnou součástí procesu posuzování žádosti jsou následující tiskopisy, které žadatel předá či odešle spolu s žádostí o poskytování sociální služby:
 • Souhlas žadatele se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních a citlivých údajů žadatele
 • Souhlas opatrovníka se shromažďováním, uchováním a zpracováním vlastních osobních údajů 
 • Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele
 • U žadatele, který je osobou omezenou ve svéprávnosti, přiložte k žádosti kopii Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, kopii Usnesení soudu o ustanovení opatrovníka nebo kopii Listiny o ustanovení opatrovníka.
04
Tiskopis „Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele“ vyplní Váš praktický lékař (registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství). V případě dlouhodobé hospitalizace vyplní formulář ošetřující lékař lůžkové péče. Posudek lékaře nesmí být starší než 3 měsíce.
05
Žádost o poskytování sociální služby, spolu se všemi potřebnými dokumenty, můžete zaslat na adresu Domova „Na Zámku“ nebo ji přinést osobně do zařízení.

Adresa pro zaslání žádosti:


Domov „Na Zámku“, p. o.
nám. děk. Františka Kvapila
17 798 26 Nezamyslice
06
Poskytovatel Vaši žádost posoudí, a to ve lhůtě do 1 měsíce od doručení žádosti se všemi náležitostmi.
07
Poskytovatel se na Vás může obrátit a žádat o doplnění informací nezbytných pro posouzení žádosti (např. doplnění informací ze strany lékaře, provedení sociálního šetření ze strany poskytovatele).
08
Před skutečným nástupem Vám doporučujeme naše zařízení navštívit.
09
Žádost o poskytování sociální služby (Vaše osobní a citlivé údaje) bude uložena u kompetentních pracovníků (sociální pracovnice) organizace.

Dokumenty pro žadatele o službu

Postup při podání žádosti - stručné informace pro žadatele
Sazebník poskytovaných služeb - v alternativní podobě
Smlouva o poskytování sociální služby - vzor
Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele
Žádost o poskytování sociální služby
Leták

 

Zahájení poskytování sociální služby

 

 • Po splnění podmínek přijetí, ve shodě s pořadníkem, je žadatel vyzván k zahájení poskytování služby (po vzájemné domluvě, s dostatečným časovým předstihem).
 • Podrobný postup přijetí a informace o tom, jaké doklady a věci si může vzít žadatel s sebou, jsou projednány při osobním jednání se sociální pracovnicí.                                   
 • Nejpozději v den nástupu je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytování služby.
 • Po svém příchodu je nový uživatel služby uvítán vedením Domova a ujme se ho sociální pracovnice, která zařídí vše potřebné.
 • Uživatel služby je seznámen s vnitřními pravidly zařízení.
 • Uživatel je seznámen se způsobem podávání informací, které mu jsou na jeho žádost sděleny. Informace o zdravotním stavu podává pouze ošetřující lékař.
 • Zároveň je uživatel informován o možnosti a způsobu podávání stížností v případě nespokojenosti s poskytovanou službou..

Kontaktní osoby pro zájemce o službu

Vedoucí sociální pracovnice
Bc. Eva Mudrlová
top