Příprava transformace a TP Domovu Na Zámku – Nezamyslice,

01. 07. 2019

V červenci 2019 byla započata realizace projektu Centra podpory transformace s názvem „Příprava transformace a TP Domovu Na Zámku – Nezamyslice“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011112.

Hlavním cílem projektu bylo důkladně připravit organizaci Domov “Na Zámku” Nezamyslice (DNZ) na transformaci jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech dalších aktérů, kterých se transformace DNZ dotýká.
Projekt si kladl za cíl podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení – služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci služby. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

  • systematickou podporou klientů v jejich samostatnosti;
  • motivace a přípravy zaměstnanců;
  • vypracování transformační vize a transformačního plánu.

Celý projekt byl realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů byli klienti do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace služeb DNZ dotýká.
 

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a běžel od 1.7.2019 do 31.12.2021.

top